Zdrava šola

Osebna izkaznica

Tip projekta Nacionalni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Tara Filipovič
Datum pričetka izvajanja Leto 2011
CILJI Delujemo v okviru osnovnih ciljev programa Zdrave
šole:
1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem,
da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med
učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni
učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo
oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in
skupnostjo.
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi
priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za
zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana
pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam
lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in
zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu
zdravstvene vzgoje.
NAMEN PROJEKTA Ozaveščanje učencev, zaposlenih, staršev in okolice o
pomenu zdravega življenja na različnih področjih: zdravi prehrani,
gibanju in duševnem zdravju. Pri tem so pomembne tako vsebine
zdravja v učnem načrtu, kot naklonjenost in izvajanje različnih
drugih dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na zdravje sodelujočih.
OSREDNJE TEME PROJEKTA SKOZI LETA 2021/2022: Mi vsi za lepši jutri
2020/2021: Čas za zdravje je čas za nas
2019/2020: Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu
2018/2019: Gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje
2017/2018: Gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje
2016/2017: Gibanje in duševno zdravje
2015/2016: Duševno zdravje
2014/2015: Duševno zdravje
2013/2014: Medgeneracijsko sodelovanje
2012/2013: Vrednote
2011/2012: Odnosi – zmanjševanje neenakosti
OPIS V okviru projekta izvajamo različne dejavnosti, s
katerimi se odzivamo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in
mladostnikov, zaposlenih in staršev ter okolice. Izvajamo različne
programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem in socialnem
področju. Sodelujemo z vsemi znotraj šole, kot tudi z zunanjimi
sodelavci in okolico. Pomembno nam je vse, kar lahko izboljšuje
življenje in delo na šoli.
Naše dejavnosti so močno povezane s projektom Eko šole in
Medgeneracijskim projektom, saj želimo združiti vse generacije in
jim pokazati, da nam je mar za njihovo in naše zdravje.
V okviru projekta že tradicionalno vsako leto izvajamo TEDEN
ZDRAVJA, ki je vodilna dejavnost znotraj tega projekta. Za izvajanje
se povezujrmo z Mestno občino Celje, ki določi glavno nit Dneva
zdravja. V tem tednu damo na šoli še posebej velik poudarek na
zdrave vsebine, se povezujemo z različnimi generacijami in utrip
življenja na šoli povežemo v duhu promocije šole.
Šola na regijskih srečanjih in pri delu sodeluje z NIJZ, na šolski
ravni pa je sestavljen tim Zdrave šole. Na njihovi spletni strani je
veliko priročnikov, priporočil in navodil za delo.
http://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol
»Zdrav duh v zdravem telesu!« nam je vodilo pri naši ciljni
usmerjenosti in delu.
SODELUJOČI ZAVODI PO SLOVENIJI http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/seznam_zs_5_krog.pdf