Turizmu pomaga lastna glava

Osebna izkaznica

Tip projekta DRŽAVNI PROJEKT
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Polona Hrovat
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja Šolsko leto 2013/2014, danes
CILJI vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno
gibanje in perspektivno gospodarsko
dejavnost v
Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture,

povezovanje in sodelovanje učencev, učiteljev-mentorjev, staršev,
turističnih društev in zvez s turističnim gospodarstvom,

razvijanje družabnosti,
– razvijanje ustvarjalnosti in
podjetnosti učencev na področju turizma,
– razvijanje
odgovornosti do narave in naravnih virov oziroma razvijanje naravi
prijaznega turizma,
– skrb za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine
– organizacija in predstavitev
dejavnosti turističnih krožkov na šoli in v kraju,

spodbujanje mladih za turistične poklice in

spodbujanje mladih za vključevanje v izvajanje projektov in
aktivnosti na področju turizma.
NAMEN Projekt Turizmu pomaga lastna glava
je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v
turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v
domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in
oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje
naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.
OSREDNJE TEME PROJEKTA SKOZI LETA RAZPISI TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 28. državni
festival TPLG 2013-2014 – Na zabavo v naravo 29. državni festival
TPLG 2014-2015 – Zgodbe turizma 30. državni festival TPLG 2015-2016
– Zeleni turizem 31. državni festival TPLG 2016-2017 – Potujem,
torej sem 32- državni festival TPLG 2017-2018 – Kultura in turizem
OPIS V letu 2013-2014 smo prvič sodelovali na festivalu z
nalogo Odkrivamo skrivnosti narave skozi letne čase. Odkrivali
smo aktivnosti v naravi, ki nam jih ponuja skozi vse letne čase.
Nalogo smo predstavili na turistični tržnici in prejeli SREBNO
PRIZNANJE. V letu 2014-2015 smo sestavljali zgodbe, mite in legende,
napisali smo nalogo z naslovom Zgodbe našega mesta.
V letu 2015-2016 smo se poskusili v raziskovanju zelenega turizma,
naša naloga z naslovom Zeleni turizem našega mesta
je prejela bronasto priznanje. V letu 2016-2017 smo raziskovali
bližnje pohodniške poti. V nalogi Pojdite z nami…
smo natančneje opisali pohodniško pot na Brnico. V letu 2017-2018 pa
pripravljamo načrt za izvedbo Friderikovega igrišča v Celju. V
nalogi Friderik se vrača smo na
fantazijski, malo drugačen način načrtovali srednjeveško igrišče v
Celju.
Leto 2018 V letošnjem šolskem letu smo se z učenci naše šole
ponovno odločili, da sodelujemo na tekmovanju Turizmu
pomaga lastna glava
, z raziskovalno nalogo na temo
KULTURA IN TURIZEM
Kulturni turizem je zvrst turizma, pri kateri je osnovni motiv
potovanja zavestno in aktivno spoznavanje ter doživljanje kulture
obiskanih krajev ali/in pridobivanje znanja.
Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem
organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina
projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju,
ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take
ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti
ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. Festival
vključuje:
– izdelavo turistične naloge, –
sodelovanje na turistični tržnici (postavitev turistične stojnice in
nastop na prireditvenem prostoru) Festival poteka na
državni ravni
  Dokumentacija
vključuje:
1. prijavo za razpis na obrazcu
TZS, 2. izvod turistične naloge, 3. načrt predstavitve na turistični
tržnici, ki vključuje: • okvirno vsebino in strukturo predstavitve
turističnega proizvoda, • število sodelujočih pri predstavitvi. 4.
povzetek turistične naloge v slovenskem jeziku, v skladu z
dispozicijo za pripravo povzetka, ki je priloga pravilniku 5.
obrazec izjave, da so učenci in starši seznanjeni s potekom
festivala ter da soglašajo z javno objavo rezultatov z imeni in
fotografijami sodelujočih. Zapis dokumentacije, naveden pod
številkami 2., 3. in 4., mora biti do roka za oddajo, oddan na CD-ju
oziroma poslan po elektronski pošti, urejen z urejevalnikom besedila
MS Word kot enoten dokument, na naslov info@turisticna-zveza.si Turistična
naloga mora biti:
– oddana tudi v pisni obliki, vezana s
spiralo (lahko tudi druga vezava, primerna za knjižno obliko), –
objavljena na spletni strani osnovne šole, ki jo prijavlja,
najkasneje teden dni pred izvedbo festivala.
Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah
po Mercatorjevih centrih. Usmeritve za pripravo turističnih
produktov: • opis predstavitve turistične zgodbe v nalogi naj bo
podlaga za oblikovanje turističnega produkta, ki bo predstavljen na
turistični tržnici; • naloga naj temelji na tržnem pristopu, ki bo
služil predvsem za potrditev in oblikovanje idej v celovit
turistični produkt; • predstavljen turistični produkt naj ima
potencial dejanske uresničitve z izdelanim trženjskim načrtom; •
predstavitev turističnega produkta naj bo pripravljena čim bolj
inovativno in atraktivno, po možnosti z uporabo sodobnih tehnologij;
• stojnica naj smiselno reprezentira produkt – ta naj bo tudi na
stojnici predstavljen skladno z izdelano nalogo in osnovno temo; •
stojnica naj bo privlačna, zanimiva in razpoznavna; • pri izvedbi
predstavitve na turistični tržnici naj bo poudarek na komunikaciji z
okolico kot na pravem turističnem sejmu; • k sodelovanju povabite
člane turističnih zvez in društev ter druge turistične delavce v
kraju.   Rok za prijavo na festival je oktober 2017. Pravilnik
za izvedbo festivala in tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava je
objavljen na spletni strani
http://turisticna-zveza.si/projekt.php?id=11.   VIR: spletna
stran Turistične zveze Slovenije
SODELUJOČI ZAVODI PO SLOVENIJI Turistično in kulturno društvo Celje
Galerija
Naloge 2017-2018: Friderik se vrača