Zdrava šola

Državni projekt

PREDSTAVITEV ZDRAVE ŠOLE

Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), v katero je vključena tudi naša šola od leta 2012, se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Sodelovalni in akcijsko usmerjen pristop k zdravju se zagotavlja:

  • z obveznim učnim načrtom: zdravstvene vsebine so opredeljene v učnem načrtu, teme se nadgrajujejo s spiralnim učnim načrtom, ki je usmerjen v medpredmetno povezovanje. Pri tem je potrebno upoštevati odnos mladih do zdravja in dobrega počutja ter izhajati iz njihovega predznanja, izkušenj, problemov, načina razmišljanja. Poudariti je treba razvoj življenjskih kompetenc oz. sposobnosti. Dejavne in sodelovalne oblike dela z večjo vključenostjo učencev spodbujajo tudi večjo zavzetost in pripadnost ideji, boljše rezultate pri delu v razredu, na šoli ter zainteresiranost za spremembe v lokalni skupnosti. Učinkovita šola, ki promovira zdravje, se trudi, da bi učenci čim bolj optimalno razvili svoje potenciale in s tem dosegli višje izobraževalne in socialne cilje.
  • s skritim učnim načrtom: pomembno je vzdušje na šoli, klima, k čemur prispeva stalna skrb za ohranjanje in izboljševanje medsebojnih odnosov, dobro počutje, ustrezna pravila, interesne dejavnosti, projekti, organizacija šole nasploh.
  • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglabljati je potrebno sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti na šoli, obenem pa lahko šola recipročno vpliva tudi na razvoj lokalnega okolja.

Dejavnosti Zdrave šole na naši šoli so pestre in zelo raznolike, sproti jih objavljamo na naši oglasni deski.