Turizmu pomaga lastna glava

Državni projekt

 1. SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE
 • Vodja projekta: Polona Hrovat, učiteljica razrednega pouka
 • Odgovorni nosilec projekta: Marijana Kolenko, ravnateljica
 1. CILJ PROJEKTA

– vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno gibanje in perspektivno gospodarsko

dejavnost v Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture,

– povezovanje in sodelovanje učencev, učiteljev-mentorjev, staršev, turističnih društev in zvez

s turističnim gospodarstvom,

– razvijanje družabnosti,

– razvijanje ustvarjalnosti in podjetnosti učencev na področju turizma,

– razvijanje odgovornosti do narave in naravnih virov oziroma razvijanje naravi prijaznega

turizma,

– skrb za ohranjanje kulturne in naravne dediščine

– organizacija in predstavitev dejavnosti turističnih krožkov na šoli in v kraju,

– spodbujanje mladih za turistične poklice in

– spodbujanje mladih za vključevanje v izvajanje projektov in aktivnosti na področju turizma.

 

 1. POTEK:

V letošnjem šolskem letu smo se z učenci naše šole ponovno odločili, da sodelujemo na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava, z raziskovalno nalogo na temo

POTUJEM, TOREJ SEM

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.

Cilji so:

– vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno gibanje in perspektivno gospodarsko

dejavnost v Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture,

– povezovanje in sodelovanje učencev, učiteljev-mentorjev, staršev, turističnih društev in zvez

s turističnim gospodarstvom,

– razvijanje družabnosti,

– razvijanje ustvarjalnosti in podjetnosti učencev na področju turizma,

– razvijanje odgovornosti do narave in naravnih virov oziroma razvijanje naravi prijaznega

turizma,

– skrb za ohranjanje kulturne in naravne dediščine

– organizacija in predstavitev dejavnosti turističnih krožkov na šoli in v kraju,

– spodbujanje mladih za turistične poklice in

– spodbujanje mladih za vključevanje v izvajanje projektov in aktivnosti na področju turizma.

Festival vključuje:

– izdelavo turistične naloge,

– sodelovanje na turistični tržnici (postavitev turistične stojnice in nastop na prireditvenem

prostoru)

Festival poteka na državni ravni.

Dokumentacija vključuje:

 1. prijavo za razpis na obrazcu TZS,
 2. izvod turistične naloge,
 3. načrt predstavitve na turistični tržnici, ki vključuje:
 • okvirno vsebino in strukturo predstavitve turističnega proizvoda,
 • število sodelujočih pri predstavitvi.
 1. povzetek turistične naloge v slovenskem jeziku, v skladu z dispozicijo za pripravo povzetka, ki je priloga pravilniku
 2. obrazec izjave, da so učenci in starši seznanjeni s potekom festivala ter da soglašajo z javno

objavo rezultatov z imeni in fotografijami sodelujočih.

Zapis dokumentacije, naveden pod številkami 2., 3. in 4., mora biti do roka za oddajo, oddan na CD-ju oziroma poslan po elektronski pošti, urejen z urejevalnikom besedila MS Word kot enoten dokument, na naslov info@turisticna-zveza.si

Turistična naloga mora biti:

– oddana tudi v pisni obliki, vezana s spiralo (lahko tudi druga vezava, primerna za knjižno

obliko),

– objavljena na spletni strani osnovne šole, ki jo prijavlja, najkasneje teden dni pred izvedbo

festivala.

Letos se bomo v sklopu teme POTUJEM, TOREJ SEM postavili v vlogo turističnega vodnika in oblikovali turistični program vodenja in predstavitev poti ogleda našega kraja in širše okolice za mladega turista iz Slovenije in tujine. Ob tem se tudi sami preizkusimo v vodenju, poznavanju znamenitosti, orientiranosti v prostoru ter podajanju informacij. Pri ustvarjanju svojega turističnega produkta nismo omejeni. Izbirali bomo tudi po svojih interesih: nenavadne počitnice, kulturni ali športni dogodek, naravna ali kulturna dediščina, tematske poti, pomembne osebnosti, obujanje šeg in navad, doživeti nekaj pravljičnega – domišljijskega, turistične kmetije, kulinarično potovanje … pripravili se bomo na vodenje, kot se spodobi za delo pravih turističnih vodnikov. Ob tem se bomo povezali s Turistično informacijskimi centri ali Zavodi za turizem in mogoče skupaj pripravili DOŽIVETJE našega kraja.

Slovenija je dežela s čudovito neokrnjeno naravo, ki jo cenimo prebivalci in turisti. Naravne danosti predstavljajo predpogoj za razvoj zelenega, odgovornega turizma.

Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih.

 • k sodelovanju bomo povabili člane turističnih zvez in društev ter druge turistične delavce v kraju.

Usmeritve za pripravo turističnih produktov:

 • opis predstavitve lokalnih znamenitosti oz. doživetij v nalogi bo podlaga za oblikovanje turističnega proizvoda, ki bo predstavljen na turistični tržnici;
 • naloga temelji na tržnem pristopu, ki bo služil predvsem za potrditev in oblikovanje idej v celovit turistični proizvod;
 • predstavljen turistični proizvod ima potencial dejanske uresničitve z izdelanim trženjskim načrtom;
 • predstavitev turističnega proizvoda bo pripravljena čim bolj inovativno in privlačno, če je le mogoče, z uporabo sodobnih tehnologij;
 • stojnica smiselno predstavlja proizvod – ta naj bo tudi na stojnici predstavljen skladno z izdelano nalogo in osnovno temo;
 • stojnica bo privlačna, zanimiva in razpoznavna;
 • pri izvedbi predstavitve na turistični tržnici bo poudarek na komunikaciji z okolico kot na pravem turističnem sejmu;
 • k sodelovanju povabite člane turističnih zvez in društev ter druge turistične delavce v kraju.

 

Rok za prijavo na festival je 14. oktober 2016. Prijavnico pošljemo na info@turisticna-zveza.si ali na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo turističnih nalog je 31. januar 2017.

Pravilnik za izvedbo festivala in tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava je objavljen na spletni strani http://turisticna-zveza.si/projekt.php?id=11.

VIR: spletna stran Turistične zveze Slovenije

Priloga:

–  najava razpis

Celje, september 2016                                                      Pripravila: Polona Hrovat, prof.