Model državljanskih kompetenc

Državni projekt

UVOD

V naši šoli smo  pred tremi leti pričeli z inovacijskim projektom MODEL DRŽAVLJANJSKIH KOMPETENC.  Z akcijskim raziskovanjem  smo izvajali načrtno in sistematično  razvijanje državljanskih kompetenc v okviru programa osnovne šole in drugih dejavnosti na šoli.  K ideji nas je spodbudilo  spoznanje, da  je pri učencih zaznati  pomanjkanje  teh znanj in veščin.

Uporabili smo  Kodeks za učence in starše, ki smo ga pred časom  že oblikovali in sprejeli. Upoštevali smo cilje predmeta domovinske in državljanske kulture ter etike in izbrane cilje, ki jih učenci dosegajo pri pouku pri ostalih predmetih.

V model smo sistematično vključili cilje, vsebine in aktivnosti, ki so jih bili deležni vsi učenci. Z njimi so  okrepili usvajanje socialnih veščin za strpno sobivanje s spoštovanjem raznolikosti, drugačnosti, kritičnosti . Spodbujali smo jih k aktivni udeležbi v državljanskem življenju in kulturnem dialogu.

Na nivoju šole  smo  želeli omogočiti  vsakemu učencu, da  bi bil ob koncu osnovne šole ozaveščen in opremljen s temeljnimi državljanskimi kompetencami ter usvojil večino vrednostnih področij Evropskega ogrodja etike in vrednot. S sistematičnim pristopom  smo  učence usposabljali  za odgovorna ravnanja na vseh ravneh in različnih področjih bivanja in delovanja v šoli in doma.

Z inovacijskim  projektom  smo želeli dokazati, da je  za razvoj državljanskih kompetenc potrebno učence vzgajati in usposabljati že ob vstopu v šolo in vse do konca šolanja.  Cilje državljanskih  kompetenc  smo zbrali iz vseh učnih predmetov in še posebej iz predmeta DDE.  Ugotovili smo, da  lahko cilje DDE integriramo v vse učne predmete, v vseh izobraževalnih obdobjih glede na razvojno stopnjo otrok. Tako postanejo cilji DDE tudi cilji dejavnosti  ostalih učnih predmetov in se kot učni predmet  integrira v življenje in delo šole oziroma kurikul šole. Vsebine in dejavnosti smo izbirali glede na spoznavne  in druge  sposobnosti  otrok in aktualne dogodke v kraju.  Nastal je operativni načrt na nivoju šole. Učitelji so vsebine in cilje vključili v  Letno pripravo za svoj predmet.

 

CILJI, ki smo jim sledili:

 • razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje s poudarkom na razumevanju multikulturnih in socialnih značilnosti evropskih družb kot tudi razvijanje kompetenc za konstruktivno sodelovanje v socialnem okolju ter polno in aktivno udeležbo v državljanskem življenju;
 • spodbujanje kulturnega dialoga na osnovi razumevanja kodeksov oziroma splošno sprejetih ravnanj v različnih družbah in okoljih;
 • navajanje na odgovorno ravnanje, predvsem razvijanje veščin za aktivno spreminjanje ravnanj na osnovi kritične presoje s poudarkom na razumevanju pomena dobrega fizičnega in duševnega zdravja kot vira zase, za svojo družino in za ožje socialno okolje ter znanju o tem, kako to doseči in vzdrževati z zdravim načinom življenja.
 • poznavanje osnovnih  etičnih, političnih, kulturnih  in ekonomskih načel in idej, na katerih temelji EU. Spoznajo osnovne cilje in simbole
 • spoznavanje, kako pomembno je za državljansko skupnost, da so njeni člani aktivni.
 • seznanjanju z raznimi akcijami (solidarnostne ob naravnih in drugih nesrečah, okoljske, humanitarne) razvijajo pozitiven odnos do državljanskega delovanja.
 • razvijanje sodelovanja, samozavesti in integritete,
 • razumevanje koncepta demokracije in pripravljenost na sodelovanje,
 • razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezni do njene dediščine,
 • zanimanje za družbene potrebe, reševanje skupnih trajnostnih prostorskih vprašanj,
 • vrednotenje raznolikosti in lepot naravnega okolja in različnih življenjskih razmer ter družbenih potreb,
 • skrb za kakovost in načrtovanje uravnotežene rabe okolja ter skrbi za življenje prihodnjih generacij (trajnostni razvoj),
 • pripravljenost vživljanja v položaj drugih ljudi in pomoči ob naravnih nesrečah,
 • spoštovanje pravice do enakopravnosti vseh ljudi, ohranjanju kakovosti naravnega in družbenega okolja,
 • reševanje lokalnih, regionalnih in planetarnih vprašanj po načelih trajnostnega razvoja in načelih Svetovne deklaracije o človekovih pravicah.

 

V akcijski načrt smo vključili cilje, vsebine in aktivnosti na dveh ravneh:

 1. raven oddelkov in
 2. raven šole.

 

CILJI, VSEBINE IN AKTIVNOSTI po mesecih, ki smo jih izvajali v vsakem razredu  od 1. do 9 razreda z vsebinami, ki so bile  primerne razvojni stopnji. Vsak razred je imel svoj operativni načrt.

 

SEPTEMBER

CILJI:

 • prevzemanje občečloveških vrednot (strpnost, spoštovanje, pravičnost, drugačnost, enakopravnost …).
 • razvijanje sodelovanja, samozavesti in integritete,
 • zanimanje za družbene potrebe, reševanje skupnih trajnostnih prostorskih vprašanj,
 • pripravljenost vživljanja v položaj drugih ljudi in pomoči ob naravnih nesrečah

AKTIVNOSTI:

 • Izvedemo MEDGENERACIJSKO TRŽNICO
 • pripravimo delavnice POZDRAV PTIC MIRU
 • na temo mir in strpnost izvedemo aktivnosti v MČ Lava in v mestnem jedru Celja na različnih lokacijah
 • organiziramo mirovni pohod na celjski Stari grad
 • izvedemo osrednjo kulturno prireditev v mestnem središču – plod sodelovanja različnih ustanov – udeleženk v projektu ter z medijsko hišo Novi tednik in Radio Celje

 

OKTOBER

CILJI:

 • učenje zdravega prehranjevanja s poudarkom na pomenu lokalno pridelane hrane
 • osveščanje o hrani brez aditivov in konzervansov – preventiva in skrb za lastno zdravje
 • razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in kritičnega razmišljanja.

AKTIVNOSTI:

 • organiziramo naravoslovni dan ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG z ustvarjalnimi delavnicami in z degustacijo ter ogledom razstave izdelkov
 • izvedemo dan ustvarjalnosti in iger od 1. do 9. Razreda
 • učenec v vlogi učitelja – učenec poučuje

NOVEMBER

CILJI:

učenje zdravega prehranjevanja s poudarkom na pomenu lokalno pridelane hrane.

 

AKTIVNOSTI:

 • imamo slovenski tradicionalni zajtrk za vse učence
 • z vsebinami pri vseh predmetih usmerjamo aktivnosti in ustvarjalnost učencev: referati, debatne delavnice, izmenjava mnenj na izbrano temo

 

DECEMBER

CILJI:

 • prepoznavanje pripadnosti skupinam in skupnostim,
 • razumevanje pojmov naroda, države in domovine,
 • razvijanje sočutja in solidarnosti.
 • pridobivanje osnovnih  spoznanj o nastanku Republike Slovenije.
 • seznanjanje z značilnostmi in zgradbo države
 • razumevanje pomen simbolov in praznikov slovenske države

AKTIVNOSTI:

 • izvedemo proslavo za celo šolo ob dnevu samostojnosti
 • praznujemo v oddelčnih skupnostih in se veselimo druženja
 • izvedemo medgeneracijske delavnice – otroci, učitelji, starši, stari starši
 • organiziramo praznično tržnico, v kateri sodelujejo vsi učenci šole in starši

 

JANUAR

CILJI:

 • spodbujanje zavesti o integriteti posameznika
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije
 • usposabljanje za aktivno in odgovorno državljanstvo.

AKTIVNOSTI:

 • sodelujemo na otroškem parlamentu (okrogla miza)
 • izvajamo različne aktivnosti v okviru oddelčnih skupnosti

FEBRUAR

CILJI:

 • razvijanje spoštovanja do  kulturne dediščine
 • učenje kulturnega vedenja,
 • razvijanje odnosa do maternega jezika in zavesti o narodovem izročilu in obstoju.

AKTIVNOSTI:

 • Izvedemo šolsko proslavo ob kulturnem prazniku
 • organiziramo ogled kulturnih dogodkov in dejavnosti v okviru razreda
 • organiziramo pustno povorko v mestni četrti in mestnem jedru.

MAREC

CILJI:

 • spodbujanje vživljanja v položaj drugih ljudi in pomoči ob naravnih nesrečah,
 • razvijanje pozitivnega odnosa do  sočloveka.

AKTIVNOSTI:

 • sodelujemo na dobrodelnem koncertu
 • smo organizatorji,  nastopajoči, moderatorji,  promotorji

APRIL

CILJI:

 • Obeleževanje svetovnega dneva zdravja,
 • spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja,
 • uresničevanje ciljev šole in zdrave šole (vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov),
 • razvijanje zavedanja o medsebojnem sodelovanju in povezanosti,
 • praznovanje praznika Mestne občine Celje.

AKTIVNOSTI:

 • Izvajamo aktivnosti ob DNEVU ZEMLJE: ustvarjalne delavnice, čiščenje okolice, debata na temo okolja, razstava, povezovanje z zunanjim okoljem (gasilci, Simbio …),
 • Izvedemo kulturno prireditev, poslikava jumbo plakata v skupni akciji MOC …
 • sodelujemo v okviru projekta »Celje zdravo mesto«, varna hrana za zdravo življenje, lokalno pridelana hrana in njene prednosti, medgeneracijski pohod, tek ob Šmartinskem jezeru …

MAJ

CILJI:

 • spoznavanje osnovnih etičnih, političnih, kulturnih in ekonomskih načel in idej, na katerih temelji EU,
 • spoznavanje osnovnih ciljev in simbolov EU.
 • spoznavanje vpliva članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje,
 • razvijanje primernega odnosa in varovanja naravnega okolja in šolskega prostora,
 • razvijanje socialnih kompetenc na temelju evropskih vrednot.

AKTIVNOSTI:

 • Predstavimo se na stojnici v okviru Evropske vasi,
 • Spoznavamo vrstnike iz drugih kultur in držav,
 • Izmenjujemo  znanja iz področja ekologije,
 • sodelujemo na stojnici izobraževalne tržnice v mestu Celju.

JUNIJ

CILJI:

 • spoznavanje vpliva članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje.
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti
 • spoznavanje zgodovine Slovenije in njene kulture

AKTIVNOSTI:

 • organiziramo proslavo ob dnevu državnosti,
 • izvedemo slavnostno podelitev spričeval
 • v šolo povabimo starše

S skrbnim načrtovanjem in kakovostnim izvajanjem načrtovanih aktivnosti smo dosegli pričakovane rezultate. Opažamo, da učenci upoštevajo: pravila obnašanja, spoštujejo dogovorjen bonton, si medsebojno pomagajo pri učenju, so solidarni drug do drugega, aktivni v dobrodelnih akcijah,….

Dosežki projekta: vstop v gibanje Rastoča knjiga – pot k odličnosti

Model DK izvajamo še naprej in ga vsako leto dopolnjujemo.

 

 

EVROPSKO OGRODJE ETIKE IN VREDNOT – EOEV (VIR: Inštitut za etiko, Brdo 2014)

 

V Model državljanskih kompetenc smo vključili tudi vseh 10 vrednotnih področij iz Evropskega ogrodja etike in vrednot.

HUMANOST – svoboda, ljubezen, človeško dostojanstvo, strpnost, dobrota, prijaznost, osebna rast, optimizem, napredek …

MODROST – resnica, miselna odprtost, razumnost, perspektiva, odgovornost, ljubezen do učenja in znanja, zmernost …

ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE – spoštovanje življenja, spoštovanje narave in okolja, zdravje…

SKRB ZA SOČLOVEKA – vzajemno spoštovanje, enakopravnost spolov, partnerstvo, skrb za otroke, starejše in ljudi s posebnimi potrebami, medgeneracijska harmonija, solidarnost …

PRAVIČNOST – spoštovanje zakonov, enakopravnost, nepristranost, človekove pravice, enakost pred zakonom, varnost, aktivno državljanstvo …

UNIVERZALIZEM – mir, enakost, kulturni pluralizem, spoštovanje različnosti in drugačnosti, skromnost, odpuščanje …

INTEGRALNOST – poštenost, pogum, vztrajnost, vitalnost, skupna odgovornost, samodisciplina …

DELO, KREATIVNOST – radovednost, miselna kritičnost, odličnost, podjetništvo, delovna etika, participacija, organizacijsko državljanstvo, ekonomska finančna odgovornost, samodisciplina …

TRADICIJA – spoštovanje tradicije, spoštovanje staršev in družine, lojalnost, domoljubje, marljivost, olika …

KULTURA – spoštovanje lepote, umetnost in kultura, svetovni nazor/vera, spoštovanje vzgoje in drugih pridobitev človeške civilizacije …

Skip to content