Certifikat kakovosti v vzgoji in izobraževanju

projekt

V OŠ Lava smo se odločili za uvajanje sistema kakovosti v vzgoji in izobraževanju na osnovi ugotovitev, da nujno potrebujemo sodobna orodja, ki bodo pomagala vzpostavljati dobre pogoje za hitrejše in kakovostnejše delo na vseh ravneh delovanja.

Na pobudo ravnateljice Marijane Kolenko, ki se je predhodno izobraževala na področju kakovosti, smo pripravili prvo seznanitev zaposlenih na temo kakovost v vzgoji in izobraževanju ter povabili zaposlene k sodelovanju. Tako nam je uspelo oblikovati tim za kakovost, ki je pričel s svojimi aktivnostmi.

 

 

RAZVOJ PROJEKTA SKOZI LETA:

2009 – Šola se je odločila za sodelovanje v projektu KzP vzgoje in izobraževanja. To leto so v Ljubljani potekala izobraževanja, ki sta se jih udeleževala ga. ravnateljica Marijana Kolenko in g. Aleksander Špec. Oba sta se tudi usposobila za notranja presojevalca. Dne 2.10.2009 se je TzK sestal na prvem sestanku. Dne 9.11.2009 smo na pedagoški konferenci izvedli delavnico na temo Kakovost v vzgoji in izobraževanju.

 

2010 – Tega leta smo organizirali sestanek TzK v razširjeni sestavi (še vodje aktivov PS, RS, NA, DA, aktiva OPB) in potem na aktivih obravnavali vprašanja povezana s kakovostjo. TzK je pripravil vprašalnike o zadovoljstvu učencev, staršev in zaposlenih in prvič s pomočjo teh vprašalnikov pridobil mnenje o zadovoljstvu staršev, učencev in zaposlenih. Začeli smo s pripravo Poslovnika kakovosti.

 

2011 – v tem letu so potekale obsežne priprave na izvedbo notranje presoje, ki smo jo izvedli ob  koncu koledarskega leta. Prvič smo pridobili mnenje o zadovoljstvu uporabnikov šolske kuhinje.

Izvedli smo poskusno notranjo presojo ter pridobili mnenja o zadovoljstvu učencev, staršev in zaposlenih. Na pedagoški konferenci so člani TzK predstavili  zaključke anket o zadovoljstvu.

Dosledno uresničujemo nenehno izboljševanje stanja in načrtujemo skupaj s sodelavci izboljšave, upoštevamo osnovni Demingov krog nenehnega izboljševanja – PDCA krog.

Usmeritev nekaj naslednjih let bo udejanjanje kroga izboljšav predvsem pri učencih pri pouku, saj je težišče dela usmerjeno predvsem na formativno spremljanje lastnega razvoja in napredka učencev, samoregulacija učencev, ki omogoča preverjanje doseganja lastnih ciljev in načrtovanje sprememb.

 

pdca

Vir: W. Edward Deming

 

2012 – izdelan je bil Poslovnik kakovosti.

 

2013 – Sprejet je bil Poslovnik kakovosti, opravljena je bila prva zunanja presoja in OŠ Lava je prejela certifikat KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja.

 

2016 – prvič smo pridobili mnenje zunanjih uporabnikov šole in pripravili analizo njihovega zadovoljstva.

 

podelitev_tzk

 

IZBOLJŠAVE ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

 1. Analiza pisnega preizkusa
 2. Analiza učnega uspeha
 3. Analiza tekmovanj
 4. Vključevanje učencev v organizacijo dni dejavnosti
 5. Redno obveščanje staršev o ocenah
 6. Vodje aktivov po vertikali
 7. Primerjalna analiza NPZ
 8. Primerjalna analiza z mednarodnimi raziskavami.
 9. Tabela projektov
 10. Krog PDCA v DP in LP.
 11. Diferenciacija in individualizacija
 12. Opravljeni razgovori
 13. Prednostne naloge (osebne prednostne naloge in prednostne naloge šole) :
 14. Aktivno vključevanje učencev v načrtovanje pouka
 15. Kriteriji ocenjevanja (ustno, pisno, plakati,…)
 16. Samorefleksija učencev

POSLOVNIK KAKOVOSTI

Poslovnik kakovosti OŠ Lava,  bodo obravnavali strokovni aktivi ( NA, DA, aktiv prve triade in aktiv  4. in 5. razredov), ki bodo podali svoje pripombe, predloge in  i predloge kazalnikov, ki bi nam omogočili merjenje in spremljanje določenih področij (npr. spremljanje izboljšanja pisanja DN).


IZBOLJŠAVE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Nadaljevali smo z izboljšavami preteklega šolskega leta, kar se nam je zdelo najbolj smiselno.


IZBOLJŠAVE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

 • vsak strokovni delavec mora pri izboru osebnih prednostnih nalog upoštevati tudi prednostne naloge šole,
 • strokovni delavci bodo oddajali ravnateljici šole analizo preverjanja znanja in analizo preizkusa znanja po kriterijih, ki jih bo izdelal TzK (povezava s taksonomskimi stopnjami).  Obe analizi bosta služili za spremljavo uspešnosti učencev pri pouku ter povratne informacije staršem na roditeljskih sestankih,
 • ob koncu šolskega leta bomo ponovno pregledali vprašalnike, s katerimi ugotavljamo zadovoljstvo vseh zainteresiranih javnosti ter ugotovili, ali lahko s spremembo vprašanj odkrijemo vzroke za odstopanja. Zagotovo pa bomo v analizi vprašalnikov in pri primerjavah rezultatov bolj poglobljeno poskusili analizirati vzroke za odstopanja.

IZBOLJŠAVI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

 • Vsi strokovni delavci bomo svoje delo z nadarjenimi učenci izvajali v skladu z oblikovanim akcijskim načrtom dela.
 • POSTOPEK posredovanja predlogov izboljšav

TzK je sprejel dogovor, da strokovni delavci šole lahko predlagajo izboljšave na aktivih, vodje aktivov pa jih posredujejo vsem članom TzK (Kolenko, Ocvirk Karner, Senegačnik, Špec) po elektronski pošti. Vsak delavec šole lahko po elektronski pošti  posreduje svoj predlog izboljšave tudi neposredno članom TzK.


IZBOLJŠAVA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

 • V preteklih letih smo izbirali izboljšave na različnih področjih delovanja šole. V tekočem šolskem letu smo izbrali delo z nadarjenimi učenci in ga izvajali v skladu z oblikovanim akcijskim načrtom dela.
 • Izboljševanje komunikacije na vseh ravneh je redna prednostna naloga vseh deležnikov.

IZBOLJŠAVA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 • Izvajanje pouka bomo izboljšali s pomočjo FIT METOD IN HITRIH STIMULACIJ TER IZVAJANJA HIDRACIJE.

IZBOLJŠAVA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 • Preventivno delovanje do vseh oblik nasilja in skrb za izboljšanje medsebojnih odnosov na vseh ravneh.
 • Izvajanje pouka s pomočjo aktivnih metod poučevanja (FIT pedagogika) in hidracija.

IZBOLJŠAVI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

 • Preventivno delovanje do vseh oblik nasilja in skrb za izboljšanje medsebojnih odnosov na vseh ravneh.
 • Izvajanje pouka s pomočjo aktivnih metod poučevanja (FIT pedagogika) in hidracija.

IZBOLJŠAVI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

 • Preventivno delovanje do vseh oblik nasilja in skrb za izboljšanje medsebojnih odnosov na vseh ravneh (Akcijski načrti oddelkov – po dveh mesecih je treba akcijski načrt evalvirati).
 • Formativno spremljanje (nameni učenja in kriteriji uspešnosti; zbiranje dokazov in samovrednotenje).

IZBOLJŠAVE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 • Preventivno delovanje do vseh oblik nasilja in skrb za izboljšanje medsebojnih odnosov na vseh ravneh.
 • Formativno spremljanje (nameni učenja in kriteriji uspešnosti; zbiranje dokazov in samovrednotenje).
 • FIT pedagogika – dosledna uvedba FIT aktivnih metod učenja in hitrih stimulacij pri vseh učiteljih in vseh učenci.

IZBOLJŠAVE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 • Preventivno delovanje ter dosledno odkrivanje odklonskih oblik vedenja, duševno psihičnih stisk učencev ter takojšnji odziv na zaznane težave (v skladu z Akcijskim načrtom vzgojnega delovanja).
 • Formativno spremljanje (nameni učenja in kriteriji uspešnosti, zbiranje dokazov in samovrednotenje).
 • FIT pedagogika – dosledna uvedba FIT aktivnih metod učenja in hitrih stimulacij  pri vseh učiteljih in vseh učencih.

Vsako leto izvajamo notranjo presojo (v obdobju od oktobra do decembra), ankete o zadovoljstvu učencev in staršev (v mesecu maju), ankete o zadovoljstvu zunanjih sodelavcev šole (v mesecu oktobru). Vsako leto pripravimo analize anket in poizkušamo ugotoviti vzroke za odstopanja od pričakovanih rezultatov. Vse to s ciljem, da izboljšamo delovanje šole na vseh področjih, ki jih določa sistem KzP vzgoje in izobraževanja. Vsako leto (v mesecu februarju) preverijo delovanje šole na področju kakovosti  tudi zunanji presojevalci.

Skip to content