PROJEKTI

Projekti, ki se izvajajo v šolskem letu 2022/23

Ekošola

državni projekt

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Turizmu pomaga lastna glava

državni projekt

vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno gibanje in perspektivno gospodarsko dejavnost v Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture,

Evropska vas

mednarodni projekt

Projekt Evropska vas je vseslovenski projekt, ki je po številu vključenih šol največji projekt v državi.

Model državljanskih kompetenc

državni projekt

V naši šoli smo pred tremi leti pričeli z inovacijskim projektom MODEL DRŽAVLJANJSKIH KOMPETENC. Z akcijskim raziskovanjem smo izvajali načrtno in sistematično razvijanje državljanskih kompetenc v okviru programa osnovne šole in drugih dejavnosti na šoli. K ideji nas je spodbudilo spoznanje, da je pri učencih zaznati pomanjkanje teh znanj in veščin.

Erasmus+ 2020-2022

Mednarodni projekt

Namen projekta je sodelovanje petih evropskih držav in priprava učencev na sobivanje v multikulturni družbi ter povečati zavedanje skupnih EU vrednot.

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI

projekt

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je svetovno priznani mladinski program, ki mladim omogoča, da v svojem prostem času odkrijejo, razvijejo in uresničujejo svoje potenciale.

Razširjeni program – RAP

državni projekt

Namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj.

Integriteta

državni projekt

-

Rastem s knjigo

mednarodni projekt

Vseslovenski projekt RASTEM S KNJIGO traja že več kot deset let in vsa ta leta je naša šola del tega projekta.

Zdrava šola

državni projekt

Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), v katero je vključena tudi naša šola od leta 2012, se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov.

Pozdrav ptic miru

mednarodni projekt

Projekt »Pozdrav ptic miru« je naš večletni projekt z vsakoletnim osrednjim dogodkom v središču mesta Celje, v katerega so vključene prijavljene organizacije in zavodi.

Šolska shema sadja in zelenjave

Ukrep EU kmetijske politike

Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka, vseslovenski projekt pa spodbuja uživanje hrane iz lokalnega okolja.

Rastoča knjiga

državni projekt

»Rastoča knjiga« je spomenik knjigi. Projekt je bil osnovan na prehodu tisočletja 2000, kot projekt Slovenije – posebnost slovenskega prostora. Projekt ni usmerjen samo v preteklost in sedanjost, ampak tudi v prihodnost. Želimo rasti in se razvijati.

UNESCO

mednarodni projekt

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Formativno spremljanje

razvojna naloga

Formativno spremljanje je učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja.

Dvig digitalne kompetentnosti

državni projekt

Namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

SIMBIOZA

celoletni projekt

Medgeneracijsko povezavanaje - z medsebojnim aktivnim druženjem učencev in starejših oseb želimo obogatiti medčloveške odnose ter poskrbeti za izmenjavo izkušenj in znanj med različnimi generacijami.

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane

Vseslovenski projekt

Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka, vseslovenski projekt pa spodbuja uživanje hrane iz lokalnega okolja.

Bralno opismenjevalni projekt

državni projekt

Glavni namen projekta je, učence naučiti tekoče brati, razumeti prebrano in informacije uporabiti v vsakdanjem življenju. Želimo jih opolnomočiti za učinkovito in samostojno učenje, ne samo za šolo ampak tudi za življenje.

Pogum

državni projekt

V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd.

8 krogov odličnosti

projekt

»Projekt« 8 krogov odličnosti smo ustvarili na temelju izobraževanj Tanka črta odgovornosti, Pozitivna disciplina in 8 krogov odličnosti.

Fit pedagogika

mednarodni projekt

FIT Slovenija je projekt, kjer razvijamo in ustvarjamo učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro.

Projekt Pasavček

državni projekt

Osnovna tema projekta je varna vožnja otrok v avtomobilu in uporaba otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov

Certifikat kakovosti v vzgoji in izobraževanju

projekt

V projekt KzP se je šola vključili leta 2009, z namenom izboljšati naše delovanje na vseh področjih delovanja šole : voditeljstva in vodenja, razvoja zaposlenih, komuniciranja na vseh nivojih, sodelovanja z učenci in starši, vzgojno-izobraževalnega procesa in razvoja.

Zaključeni projekti

SIO 2020

državni projekt

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Izzivi podjetnosti za mlade

mednarodni projekt

To je največji mednarodni evropski razvojni projekt, v okviru katerega gre za umeščanje podjetnosti in samoiniciativnosti kot prečne kompetence.

Comenius

mednarodni projekt - zaključen

...

Projekt SPIRIT Slovenija

projekt

Projekt izvajanja dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Energy@School

državni projekt

Namen projekta je povečanje zmogljivosti javnega sektorja za vzpostavitev t. i. energetsko pametnih šol in integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja, ki bodo tako postali starejši in mlajši energetski skrbniki.razvijanje državljanskih kompetenc.

Zdrav življenjski slog

državni projekt

Program je namenjen razvoju temeljnih gibalnih in motoričnih sposobnosti, ki so ključne pri aktivnem življenju in dobrem razvoju.

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

državni projekt

Temeljni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok in njihovih bližnjih po načelih trajnostne mobilnosti ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole.

Erasmus+ 2016-2018

mednarodni projekt

To je projekt 6 šol iz šestih držav v katerem sodulujejo učenci ter dijaki iz Slovenije, Nemčije, Nizozemske, Turčije, Španije ter Portugalske.

Skip to content