Pogum

Osebna izkaznica

banneress_pogum-1ZRSŠ   MIZŠ   EU

Tip projekta Državni projekt (od 1. 11. 2022 šolski projekt)
Institucija Osnovna šola Lava
Sodelujoči Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 30 razvojnih šol v Sloveniji, konzorcijski partnerji
Koordinator/mentor učiteljica RP Vesna Lupše
Člani ravnateljica Marijana Kolenko

učiteljica RP Mateja Čatar

učiteljica PP Ksenija Koštomaj

učitelj PP, računalnikar Aleš Videnšek

Razred Sodelujejo vsi učenci, vsi strokovni delavci
Predmet Povezovanje vseh predmetov
Izvajanje z ZRSŠ 2017 – 2022 (projekt zaključen 1. 11. 2022)
Samostojno izvajanje 2022 – danes
Cilji  

CILJI projekta so:

– predstaviti okvir državnega projekta /nosilci: MIZŠ, ZRSŠ, ŠR ter preko 20 pomembnih konzorcijskih partnerjev/

– razbliniti predsodke in nepravilno razumevanje pojmov: podjetnost, podjetništvo, kariera…

– prepoznati vrednost drugačnega načina razmišljanja vseh deležnikov: vodstva šole, strokovnih delavcev šole, učencev, staršev, lokalne skupnosti, države…

– poiskati možnosti krepitve kompetence podjetnosti v okviru rednega pouka in dejavnosti – s spremembo strategij poučevanja, kreativnim poukom, formativnim spremljanjem napredka, s povečano aktivno vlogo učencev, z motivacijo za raziskovanje lastne osebnosti, sprememb odnosov, vedenja, obnašanja…

Faze aktivnosti projekta  

2017-2018 – formiranje projektnega razvojne šole OŠ Lava
2018-2019 – implementacija modela na razvojnih OŠ
2019-2020  implementacija modela na razvojnih OŠ, oblikovanje projektnih timov na implementacijskih OŠ
2020-2021  implementacija modela na razvojnih in implementacijskih OŠ

Naslednja faza 2021 – 2022 – Evalvacija in promocija projekta
Opis V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Ključna cilja projekta sta:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.
Namen V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu z premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja, projekt omogoča:

  • da bi učenci starši, lokalne skupnosti in družba v celoti povečala pozornost k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in pri njej vztrajati, sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in za okolje;
  • ob tem naj šola krepi še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.

Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim delavcem v osnovnih šolah) bo s tem omogočeno razumevanje kompetence podjetnosti, da jo bomo lahko uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih na šoli izvajamo v času šolanja šoloobveznih otrok. V razvojnih timih konzorcijskih partnerjev bomo razvili model razvijanja podjetnosti, ga preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju). Želimo, da bo kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja.

Mladim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

Povezave  

Spletna stran projekta POGUM

Podjetnost v izobraževanju

 

 

Kaj pomeni kompetenca podjetnosti?

Samoiniciativnost in podjetnost kot »sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč posameznikom, ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.«

EntreComp_2019-1rožica

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Skip to content