Fit pedagogika

Mednarodni projekt

V pripravi.

Fit pedagogika … za prihodnost naših otrok

 

Sodobna strategija učenja in poučevanja, katere temelj se skriva v besedi Fit (biti v dobri psihofizični kondiciji). Zajema učne pristope, s katerimi dosegamo pri učečemu v procesu učenja psihofizično ravnovesje in s tem omogočamo kakovostnejše učenje. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega. Razvoj in učenje otrok poteka celostno in zahteva harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, prav ta pristop pa je v ospredju pri filozofiji Fit pedagogike, saj se pomanjkanje spodbud na posameznem področju posledično odraža tudi na ostalih področjih otrokovega razvoja. Strategija učenja v gibanju se, kot že omenjeno prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost. Glavna cilja Fit pedagogike sta tako zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov.

 

Fit pedagogika temelji na učenju v gibanju in strategijah učenja (aktivno, asociativno, primerjalno, izkustveno, celostno, sodelovalno in kritično učenje), fiziologiji, nevroznanosti in izobraževalni nevroznanosti ter išče svoje specifične karakteristike v razvojnih posebnostih otroka in mladostnika ter v njem samem, saj iz njega izhaja. Ne izpostavlja neuspehov, temveč poudarja pomembnost majhnih uspehov. Dosežki otrok in mladostnikov se namreč začnejo že s “pripravljenostjo poizkusiti”. Sami se preizkušajo, učijo na reševanju napak, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar jih vodi k obvladovanju različnih nalog. Poleg vsega navedenega pa je Fit pedagogika sodobna, dinamična, inovativna, zabavna, pestra, motivacijska, zdrava in pozitivna učna strategija.

 

Pozitivni učinki Fit pedagogike so večplastni. Otrok in mladostnik doživljata ugodje ob učenju v gibanju, saj je spodbujena njuna naravna potreba po gibanju, sodelovanju z vrstniki in odraslimi, obenem sta visoko motivirana, osredotočena in skoncentrirana. Fit pedagogika ohranja otrokov raziskovalni duh, mu daje možnost za ustvarjalnost, spodbuja k iskanju lastnih rešitev, ga uči razmišljati, obenem pa sledi njegovemu naravnemu celostnemu razvoju, upošteva razvojna kritična obdobja in ohranja njegovo pripravljenost ter navdušenje za sodelovanje.

 

Vloga učitelja v procesu otrokovega razvoja in učenja je izjemno kompleksna, zahtevna in odgovorna. Pri Fit pedagogiki so učitelji mentorji, ki z otroki in mladostniki sodelujejo, kar velja tudi obratno, da učitelji z njimi sodelujejo. Če bi se poljudno izrazili, so tekom učnega procesa učitelji režiserji, učenci pa glavni igralci. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo. Vsi učiteljevi ukrepi pa so naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do učenja ter morajo podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev (otroci znajo poiskati in dati pomoč). To je pot s katero bomo skupaj dosegli učinkovitost in napredek, naši otroci pa bodo zrasli v samozavestne, zadovoljne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

 

bet2.1

FIT4KID mednarodna znanstvena konferenca: e-letak je dostopen tukaj.

 

Zajeta slikafgh

Povezava do videoposnetka tukaj.

F4K_cert_1

 

FIT4KID mednarodna znanstvena konferenca

 

fit3-1 4

 

FIT4KID himna

Fit himna_slo_master

V šolskem letu 2021/2022 nadaljujemo z  izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • UPORABA FIT AKTIVNIH METOD PRI POUKU PRI VSEH PREDMETIH.
  FIT AKTIVNA METODA je učna strategija, ki bazira na uporabi učnih metod, ki učečega med učenjem spodbujajo h gibanju. Učečemu zagotavlja visoko stopnjo koncentracije, osredotočenosti in motivacije za učenje.  Uporablja se v namene usvajanja novega znanja, utrjevanja in preverjanja.  Med tem ko se učeči giblje, zapisuje, bere, komunicira in uporablja procese višjega reda mišljenja, se uči.
 • UPORABA FIT HITRIH STIMULACIJ
  FIT HITRA STIMULACIJA je kratkotrajna gibalna dejavnost, ki traja 1–3 minute. S hitrimi spremembami gibanja spodbudi mišično kontrakcijo. Omogoči psiho-fizične obremenitve, poveča notranjo motivacijo za učenje in nadaljnje delo, poveča osredotočenost in koncentracijo, zmanjša možnost pojava negativnih čustvenih stanj oz. omogoča vzpostavitev čustvenega ravnovesja. S pomočjo HS smo bolj učinkoviti, hitreje razmišljamo in najdemo različne rešitve. Poveča se krvni obtok, sproščata se dopamin (hormon nagrade) in seratonin (hormon sreče).
 • FIT GIBALNI ODMOR: Med rekreativnim odmorom imajo učenci vsak dan na voljo sprostitvene dejavnosti pred šolo in na igrišču
 • FIT HIDRACIJA: Učenci so seznanjeni s  pomenom pitja vode in zato jih spodbujamo, da v šolo prinašajo svoje stekleničke za vodo in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: Učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje še vedno poteka.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: Učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.
 b1 c22 c223

V šolskem letu 2020/2021 nadaljujemo z  izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • FIT GIBALNI ODMOR: Med rekreativnim odmorom imajo učenci vsak dan na voljo sprostitvene dejavnosti pred šolo in na igrišču.
 • FIT HIDRACIJA: Učenci so seznanjeni s  pomenom pitja vode in zato jih spodbujamo, da v šolo prinašajo svoje stekleničke za vodo in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT HODNIKI: Na šoli smo uredili hodnike, ki spodbujajo h gibanju.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: Učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje še vedno poteka.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.
b1  b4 b5
 b2 b6  b3

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • FIT JUTRANJA VADBA: v okviru jutranjega varstva, pred poukom.
 • FIT GIBALNI ODMOR: vsak dan po malici imajo učenci na voljo sprostitvene dejavnosti pred šolo in na igrišču.
 • FIT HIDRACIJA: učenci so seznanjeni s  pomenom pitja vode in zato jih spodbujamo, da v šolo prinašajo plastenke in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT HODNIKI: na šoli bomo uredili hodnike, ki spodbujajo k gibanju
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.

fit2020

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • FIT JUTRANJA VADBA: v okviru jutranjega varstva, pred poukom.
 • FIT GIBALNI ODMOR: vsak dan po malici imajo učenci na voljo sprostitvene dejavnosti v telovadnici, večnamenskem prostoru ali pred šolo.
 • FIT GIBALNE MINUTE: učitelji vsak dan izvedejo vsaj 3 minute gibalnih aktivnosti med poukom.
 • FIT HIDRACIJA: starše bomo na uvodnih roditeljskih sestankih seznanili s pomenom pitja vode in jih spodbudili, naj učenci v šolo prinašajo plastenke in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
 • FIT HODNIKI: na šoli bomo uredili hodnike, ki spodbujajo k gibanju, okrog šole bomo narisali različne talne igre.
 • FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.
 • FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.
 • Uporaba fit aktivnih metod in hitrih stimulacij pri pouku.

fp5

V šolskem letu 2017/2018 smo se  vključili v projekt FIT PEDAGOGIKE – KAKO MOTIVIRATI ZA UČENJE?

Izvedli smo naslednje  aktivnosti:

FIT GIBALNE MINUTE: učitelji vsak dan izvedejo vsaj 3 minute gibalnih aktivnosti med poukom.

fp1

FIT AKTIVNO SEDENJE: učence med šolskimi urami spodbujamo k spremembi položaja sedenja na stolu.

fp2

FIT IZOBRAŽEVANJE za učitelje.

FIT AKTIVNE METODE  v okviru pouka.

fp3

fp4

HITRE STIMULACIJE za boljšo koncentracijo.

Skip to content