Bralno opismenjevalni projekt

Osebna izkaznica

Tip projekta Šolski projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Metka Lesjak
Idejni vodja projekta Zavod RS za šolstvo in šport
Datum pričetka izvajanja 1. 9. 2011
CILJI · spodbujanje branja
· širjenje bralne kulture
· izboljšati učne rezultate učencev
NAMEN PROJEKTA Izboljšati bralne sposobnosti učencev
Učenje učenja s pomočjo uporabe različnih BUS in branje z
razumevanjem pri vseh predmetih
Odpravljanje šibkih področij, razvidnih iz analiz NPZ (razumevanje
prebranega)
PODROČJA DELOVANJA · bralna značka za starše
· bralna značka za zaposlene
· februar – mesec kulture
· načrtna uporaba BUS
· delovanje učiteljev v smeri povečane uporabe Bloomove taksonomije
· povečana aktivnost učencev
· Rastoča knjiga – nacionalni projekt
· Radi pišemo z roko – nacionalni projekt
OPIS DEJAVNOSTI · Ob petkih pišejo učenci nareke in jih učiteljice
pregledajo.
· Učenci, ki veliko berejo, knjigo predstavijo sošolcem in tudi
pripravijo kratek zapis za v zvezke. Spodbudimo jih naj berejo ob
leposlovju tudi poučne knjige. Tvorijo tudi vprašanja za sošolce. Ta
aktivnost se bo odvijala predvsem na RS. Predstavitve lahko potekajo
tudi izven razreda.
· V septembru vsi razredi PS pridejo pri slovenščini v knjižnico.
· BZ za učitelje – učitelji pošiljajo kratko mnenje o knjigi po
e-pošti knjižničarki
· »Minutke za branje«, 5 do 10 minut na uro – dolgo branje
· Zgodba ob sliki – 1 x na mesec učenci napišejo zgodbo, učiteljice
pregledajo in popravijo.
· Pri matematiki in naravoslovju učenci delajo po zapisanih
navodilih za besedilne naloge, sami sestavljajo besedilne naloge in
zastavljajo vprašanja po višjih taksonomskih stopnjah.
· Pri naravoslovju in družbi si je vsak učenec po pregledu učbenika
poiskal poglavje, ki ga zanima in ga v treh minutah predstavi
sošolcem. Za to ne potrebuje pomoči staršev, nič ni potrebno
zapisati, pogleda tudi, če ima o tem kakšno knjigo.
· Sestanki po vertikali SLJ
· Oblikovanje vprašanj – učence učimo oblikovati vprašanja po
različnih taksonomskih stopnjah
· Branje – veliko glasnega branja pri vseh predmetih od 1. do 9.
razreda
· Prešernovanje – v mesecu februarju potekajo številne različne in
pestre aktivnosti
· Radi pišemo z roko – ideji bomo sledili skozi vse šolsko leto.
Učence učimo, kako v zvezkih ustvarjati estetske, urejene in
kvalitetne zapise. Pri tem posebej opozarjamo na pravopis in
urejenost pri vseh predmetih in pri vseh učencih, brez izjeme.
· Učiteljice bomo opozorili na to, da naj učence navajajo, da bodo
praznične voščilnice napisali na roko (praznična tržnica), da na
plakatih ne bo veliko natisnjenega besedila in da bodo vztrajale pri
estetskih zapisih.
· Rastoča knjiga – vsebine bom vpletli v redni pouk
· Izdelovanje plakatov, referatov krepi samostojnost učencev. Za
delo naj učenci dobijo zelo jasna in natančna navodila. To je
naloga, ki naj se ne izvaja doma. Naučimo učence, katere so
zakonitosti dobrega plakata, referata, PPT predstavitve ali
seminarske naloge.
SODELUJOČI ZAVODI PO SLOVENIJI Zavod RS za šolstvo in šport, Osrednja knjižnica
Celje, Javna agencija za knjigo, MIZŠ
Galerija https://www.oslava.si/20172018-2/kdor-bere-jih-vsak-drugaci-pesmi-moje-sodi/
https://www.oslava.si/20162017-2/poklon-knjigi-lepi-besedi-in-mestu-celju/
https://www.oslava.si/20162017-2/obisk-urosa-hrovata/
https://www.oslava.si/20162017-2/sodelovanje-na-odprtem-odru-v-muzeju-novejse-zgodovine-celje/
https://www.oslava.si/20162017-2/kulturni-praznik/
https://www.oslava.si/20162017-2/praznicna-zgodbica/
https://www.oslava.si/20162017-2/literarni-vecer-mocna-kakor-smrt-je-ljubezen/
Multimedijsko gradivo
Povezava