Bralno opismenjevalni projekt

Osebna izkaznica

Tip projekta Šolski projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Metka Lesjak
Idejni vodja projekta Zavod RS za šolstvo in šport
Izvajanje z ZRSŠ 1. 9. 2011 – 31. 8. 2013
Samostojno izvajanje 1. 9. 2013 – danes
 

CILJI

 

· spodbujanje branja
· širjenje bralne kulture
· izboljšati učne rezultate učencev

 

NAMEN PROJEKTA

 

 • Izboljšati bralne sposobnosti učencev
 • Učenje učenja s pomočjo uporabe različnih BUS in branje z razumevanjem pri vseh predmetih
 • Odpravljanje šibkih področij, razvidnih iz analiz NPZ (razumevanje prebranega)

Glavni namen projekta je učence naučiti tekoče brati, razumeti prebrano in informacije uporabiti v vsakdanjem življenju. Želimo jih opolnomočiti za učinkovito in samostojno učenje, ne samo za šolo ampak tudi za življenje.

Pri pouku razvijamo kritično mišljenje in uporabo višjih miselnih procesov s pomočjo zahtevnejših vprašanj, ki spodbujajo razmišljanje na višjih taksonomskih stopnjah.

Prav tako jih navajamo na natančno upoštevanje navodil in pozorno poslušanje vrstnikov in drugih sogovornikov.

 

PODROČJA DELOVANJA

 

· bralna značka za starše
· bralna značka za zaposlene
· februar – mesec kulture
· načrtna uporaba BUS
· delovanje učiteljev v smeri povečane uporabe Bloomove taksonomije
· povečana aktivnost učencev
· Rastoča knjiga – nacionalni projekt
· Radi pišemo z roko – nacionalni projekt

 

OPIS DEJAVNOSTI

 

 • redno pisanje narekov in analiza napak
 • učenci, ki veliko berejo, knjige predstavijo sošolcem in tudi pripravijo kratek zapis za v zvezke ( predvsem na RS)
 • spodbujanje učencev, da berejo tudi poučne knjige.
 • v septembru vsi razredi PS pridejo pri slovenščini v knjižnico
 • Bralna značka za učitelje – učitelji pošljejo knjižničarki kratko mnenje o prebrani knjigi
 • »Minutke za branje«, 5 do 10 minut na uro – dolgo branje
 • zgodba ob sliki – 1 x na mesec učenci napišejo zgodbo, učiteljice
  pregledajo in popravijo
 • pri matematiki in naravoslovju učenci delajo po zapisanih navodilih za besedilne naloge, sami sestavljajo besedilne naloge in zastavljajo vprašanja po višjih taksonomskih stopnjah
 • pri naravoslovju in družbi si vsak učenec 4. in 5. razreda na začetku šolskega leta po pregledu učbenika izbere poglavje, ki ga zanima in ga v treh minutah predstavi sošolcem.
 • sestanki po vertikali SLJ
 • oblikovanje vprašanj – učence učimo oblikovati vprašanja po različnih taksonomskih stopnjah
 • branje – veliko glasnega branja pri vseh predmetih od 1. do 9.
  razreda
 • Prešernovanje – v mesecu februarju potekajo številne aktivnosti
 • Radi pišemo z roko – ideji sledimo skozi vse šolsko leto:
  • oblikovanje estetskih, urejenih in kvalitetnih zapisov
  • pozornost na pravopisu in urejenosti zvezkov pri vseh predmetih in pri vseh učencih, brez izjeme
  • pisanje prazničnih voščilnic na roko
  • na plakatih ni veliko natisnjenega besedila, zapisi so estetski
 • Rastoča knjiga – vsebine bom vpletli v redni pouk
 • izdelovanje plakatov, referatov krepi samostojnost učencev
  • učenci dobijo zelo jasna in natančna navodila
  • plakati nastajajo v šoli in ne doma
  • učence naučimo, katere so zakonitosti dobrega plakata, referata, PPT predstavitve ali seminarske naloge
 

SODELUJOČI ZAVODI PO SLOVENIJI

 

Zavod RS za šolstvo in šport, Osrednja knjižnica
Celje, Javna agencija za knjigo, MIZŠ

Galerija https://www.oslava.si/20172018-2/kdor-bere-jih-vsak-drugaci-pesmi-moje-sodi/
https://www.oslava.si/20162017-2/poklon-knjigi-lepi-besedi-in-mestu-celju/
https://www.oslava.si/20162017-2/obisk-urosa-hrovata/
https://www.oslava.si/20162017-2/sodelovanje-na-odprtem-odru-v-muzeju-novejse-zgodovine-celje/
https://www.oslava.si/20162017-2/kulturni-praznik/
https://www.oslava.si/20162017-2/praznicna-zgodbica/
https://www.oslava.si/20162017-2/literarni-vecer-mocna-kakor-smrt-je-ljubezen/
Skip to content